Referat fra generalforsamlingen i LUI Tennis og Padel

Hermed referat af foreningens generalforsamling.

Referat af Generalforsamling, LUI Tennis & Padel,                    d. 18. marts, 2022

Deltagere: 11 pers.

Cathrine (formand for bestyrelsen), Lene (menigt medlem af bestyrelsen), Christian (menigt medlem af bestyrelsen), Thomas (medlem af både Tennis & Padel), Jimmi (medl. af Brugerrådet for Petanque), Palle (kassér for bestyrelsen), Michael (medlem af både Tennis & Padel), Jens, Anita (medlem af Padel), Susie (medlem af både Tennis & Padel) og Thomas (medlem af både Tennis & Padel).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 • Formandens beretning for 2021, v. Cathrine Larsen
 • Afdelingens regnskab 2021, v. Palle Buchenskjold/Lene Theill
 • Planer for sæsonen 2022
  • Tennis, Lene Theill
  • Padeltennis, Christian Larsen
 • Budget og fastlæggelse af kontingenter for 2022. Lene Theill
 • Indkomne forslag:
  • Bestyrelsen foreslår at Wannasport får mulighed for at leje padel og tennisbanerne ud til personer som ikke er medlemmer, mod betaling.
  • Dette kan først ske 48 timer før, da medlemmer har førsteret.
  • Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen til 7 eller 9 perso- ner, pga. højt arbejdspres på den nuværende bestyrelse.
  • Bestyrelsen foreslår at vi etablerer en padelbane 2 i 2022 eller hurtigst muligt.
  • Ellers ingen i skrivende stund.
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor- samlingen.
 • Valg til bestyrelsen:
  • Formand: Cathrine Jeanty Larsen – ikke på valg Kasserer: Palle Due Larsen –på valg, modtager genvalg Medlem: Juri Lütje – på valg, modtager ikke genvalg Medlem: Christian Jeanty Larsen – ikke på valg Medlem: Lene Theill – ikke på valg
  • Evt. nye medlemmer Kommunikationsansvarlig Aktivitetsansvarlig padel Aktivitetsansvarlig tennis Sponsor/fundraising ansvarlig
 • Eventuelt

Ad. 1:

 

Thomas Dusgaard blev valgt som dirigent og Cathrine Larsen som referent.

Det blev bekræftet, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, idet invitation har været lagt ud på hhv. LUI’s hjemmeside og foreningens Facebookgruppe siden 1. marts 2022. Ligeledes har det været muligt at tilmelde sig generalforsamlingen som event på Sportion i samme periode. 

Ad. 2:

 

Cathrine gennemgik året der er gået. Sidste år tiltrådte en nye formand og to andre bestyrelsesmedlemmer. Året har været travlt med anlæg af Padelbane, udvidelse af foreningens aktiviteter til også at rumme Padel, samt nyt medlems- og bookingsystem. Beretning vedhæftet, Bilag 1.

Ad. 3:

 

Lene gennemgik afdelingens regnskab. Der har været en væsentlig bevægelse i foreningens økonomi, pga. tilgang af 100 nye medlemmer indenfor Padel, herunder anlægget af Padelbane. Regnskabet er revisorgodkendt. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Regnskab 2021 vedhæftet, Bilag 2.

Ad. 4:

 

a. Tennis:

 • Tennissportens dag falder i år i april måned. Idet vi ikke kan være sikre på, at banerne er klargjort, afholdes der ikke åbent hus i den forbindelse i år.
 • Fælles åbningsturnering Tennis & Padel, d. 8. maj
 • Træning bliver igen i år onsdag m. Jens (tre hold; Juniorer kl. 16.30-17.30, Senior, begyndere kl. 17.30-18.30, Senior, øvede kl. 18.30-19.30)
 • LUI skal hoste kommuneturneringen i år, start juni
 • Afslutningsturnering

b. Padel:

 • Fælles åbningsturnering Tennis & Padel, d. 8. maj
 • Drop ind-træning
 • Når Padelbane 2 er lavet kan vi meget mere (turneringer, træning osv.)

Ad. 5:

 

Lene gennemgik afdelingens budget. Indkøb af eks. tennisnet kan der søges medfinansiering til fra Brugerrådets pulje. Driftsbudgettet er endnu ikke fastlagt endeligt, idet der er indhentet overslag fra ViMartin (leverandør af Padelbane 1), men Allerød Kommune, Drift skal komme med deres oplæg til driftsomkostninger i konkurrence hermed. Budgettet blev godkendt. Budget 2022 vedhæftet, Bilag 3.

Lene gennemgik klubbens kontingentsatser;  

Tennis

Juniormedlem: (18 år eller yngre): Pris kr. 300,-

Seniormedlem: Pris kr. 500,-

Seniortræning: Pris kr. 350,- (gratis for junior medlemmer)

“Off Peak”: Pris kr. 250,- (Banebooking begrænset til hverdage mellem 07:00 og 15:00)

Kun betalende medlemmer kan benytte banerne og deltage i træning og øvrige arrangementer.

Gæstemedlem: Medlemmer kan booke baner med en gæst ved at betale kr. 50, ved booking.

Padel

Juniormedlem: (18 år eller yngre): Pris kr. 600,-

Seniormedlem: Pris kr. 1000,-

“Off Peak”: Pris kr. 500,- (Banebooking begrænset til hverdage mellem 07:00 og 15:00)

Padel og tennis medlemskab seniorer kr. 1250,- Padel og tennis medlemskab juniorer kr. 750,-

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

Ad. 6:

 1. Bestyrelsen foreslår, at Wannasport får mulighed for at leje overskudskapacitet på padel- og tennisbanerne til personer, som ikke er medlemmer, mod betaling. Der åbnes kun for booking af baner 48 timer frem. Der evalueres efter ½ år. Generalforsamlingen godkendte forslaget om at udleje overskudskapacitet gennem Wannasport.
 2. Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen til 7 eller 9 personer, pga. højt arbejdspres på den nuværende bestyrelse. Generalforsamlingen godkendte forslaget om at udvide bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen foreslår, at der etableres en padelbane 2 i 2022 eller hurtigst muligt. Generalforsamlingen godkendte forslaget om at etablere en padelbane 2 hurtigst muligt.

Ad. 7:

 

Palle blev genvalgt til bestyrelsen

Susie Wolke blev valgt til bestyrelsen

Thomas Dusgaard blev valgt til bestyrelsen

Anita Philipson Handest blev valgt til bestyrelsen

Carsten Niebuhr blev valgt til bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

Ad. 8:

 

Under eventuelt blev finansiering af anlæg af Padelbane 2 drøftet. Foreningen har allerede sikret sig 100.000 kr. legat fra Brand af 1848 Fond (skal bruges inden udgangen af 2023), mulighed for privat lån 100.000 kr. og 100.000 kr. af egenkapital.

Der skal søges efter 400.000 kr. idet foreningen allerede har et lån på 250.000 kr. til LUIs Hovedforening, som skal tilbagebetales.

Evt. kan jordarbejderne i forbindelse med anlægget udskilles som selvstændig entreprise, for at nedbringe omk.

Evt. kan der skabes yderligere finansiering ved – i tråd med det man gjorde før anlægget af Padelbane 1 – åbne for medlemsoptag 3 mdr. før anlæg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand Cathrine Larsen

Kasserer Lene Theill

Aktivitetsansvarlig Tennis: Susie Wolke

Aktivitetsansvarlig Padel: Anita Handest

Kommunikationsansvarlig: Carsten Niebuhr

Anlægs- og udstyrsansvarlig: Christian Larsen

Sponsor og fundraising: Thomas Duusgaard

Menig medlem: Palle Larsen