Vedtægter

§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er:
LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENINGS VENNER

1. At yde ”Lynge-Uggeløse Idrætsforening” økonomisk støtte til ungdomsarbejdet, og –

2. At være bindeled mellem LUI og dens medlemmer til stadig vedligeholdelse af interessen for idrætsarbejdet.
§ 2 Medlemskab
Som medlem af LUI’s Venner kan optages alle med interesse for idrættens fremme.
§ 3 Kontingent
Kontingentets størrelse og forfaldsdato bestemmes af bestyrelsen.
§ 4 Organisation
Stk.1 Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse,
hvis medlemmer vælges af generalforsamlingen.
Stk.2 Stemmeret Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som har været medlem i mindst 1 måned, og ikke er i kontingentrestance.
Stk.3 Valgbarhed Valgbar er enhver, der har stemmeret.
menige bestyrelsesmedlemmer af afdelingerne under LUI kan vælges som bestyrelsesmedlemmer af LUI´s venner. (Det vil sige at formand og kasser ikke kan vælges).
Medlemmer har ikke stemmeret i tilfælde, hvor der kan være tale om inhabilitet.
Stk.4Antal af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen skal dog som minimum have 5 medlemmer, hvoraf et er formand og et andet er kasserer.
Stk.5Valgperiode Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at ca. det halve antal er på valg hvert andet år. Formanden og kassereren er på valg hhv. på lige og ulige årstal.
Stk.6 Konstituering Bestyrelsen vælger selv alle bestyrelsesposter. Konstitueringen foretages
i et møde snarest efter generalforsamlingen.
Stk.7 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. Vælges af generalforsamlingen for en periode af 1 år.
§ 5 Bestyrelsens opgaver
Stk.1 Bestyrelsen skal etablere arrangementer der skønnes videst muligt at give økonomisk
overskud. Endvidere enkelte lejlighedsvise medlemsarrangementer af festlig art.
Stk.2 Bestyrelsen kan indkalde bestyrelsessuppleanter når der skønnes behov.
Stk.3 Bestyrelsen kan indkalde medlemmer af LUI’s Venner til specielle udvalg og/eller til assistance med specielle opgaver.
§ 6 Bestyrelsesmøder
Stk.1 Mødeindkaldelse Møder indvarsles af formanden med rimelig varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Stk.2 Beslutningsdygtighed Mødet er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 del af
bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
Stk.3 Suppleanter i bestyrelsesmøde Hvis bestyrelsessuppleanter deltager i møde, har disse
taleret, men ikke stemmeret.
Stk.4 Mødereferat Der skal udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsesmøderne, og referat skal
fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest efter mødets afholdelse. Referatet skal godkendes i første efterfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne skal indsættes/arkiveres i protokol og opbevares i foreningens skab i Lyngehallens kontor.
§ 7 Økonomi
Bestyrelsen er ansvarlig for den økonomiske formidling og administrerer og fordeler foreningens midler.
Foreningens økonomiske beholdning skal være anbragt i et af
Lynge-Uggeløse’s pengeinstitutter, og kan kun hæves af
kassereren i forening med formandens attestering.
§ 8 Regnskabsførelse
Stk.1 Bestyrelsen og revisorerne udarbejder retningslinier for regnskabsførelse, budget
og årsregnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk.2 Årsregnskabet skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
§ 9 Revision Foreningens revisorer reviderer årsregnskabet og kan påtegne dette med evt. bemærkninger. Revisorerne attesterer årsregnskabet.
§ 10 Generalforsamling
Stk.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Stk.2 Indkaldelse skal foretages med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i mindst en af de lokale aviser og ved opslag i Lyngehallen.
Stk.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage førgeneralforsamlingsdatoen.
Stk.4 Dirigent. Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent valgt udenfor bestyrelsens midte og skal vælges af generalforsamlingen.
Stk.5 Dagsorden udarbejdes af bestyrelsen, og skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Foreningens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleanter
10. Eventuelt
Stk.6 Afstemningen skal foretages skriftligt.
Alle valg foretages ved almindeligt stemmeflertal.
Blanke stemmesedler og af dirigenten erklærede ugyldige stemmesedler holdes udenfor optælling.
Stemmetællere udpeges af dirigenten.
Stk.7 Forslag før afstemningen om et forslag skal der stemmes om eventuelle ændringsforslag fra forsamlingen.
Stk.8 Beslutningsdygtighed er til stede uanset det fremmødte medlemsantal.
Stk.9 Protokol skal føres over generalforsamlingens forløb, og alle vedtagelser og beslutninger skal fremgå.
Protokollen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen underskrives af formand og af dirigent, og skal på forlangende forevises ethvert stemmeberettiget medlem til gennemsyn.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 del af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Afholdelsen skal finde sted senest 1 måned efter modtagelsen af kravet.Indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge § 10 stk. 2-4 og stk. 6-9.
§ 12 Opløsning
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, hvori spørgsmålet om opløsning er kundgjort. Opløsningen kan kun vedtages med en majoritet på mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningenseventuelle midler ”Lynge-Uggeløse Idrætsforening”
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.11.1973
Og revideret på den ordinære generalforsamling, den 28.02.1978
Og revideret på den ordinære generalforsamling, den 22.02.1984
Revideret på den ordinære generalforsamling, den 27.02.2007